December 01, 2016

Tillägg 3 till Ahead Global Investment Ltd:s erbjudandehandling avseende budpliktserbjudandet till aktieägarna i MediRox AB

Detta tillägg 3 utgör ett tillägg till den erbjudandehandling  som offentliggjordes den 26 oktober 2016. Den Tredje Tilläggshandlingen, ska läsas tillsammans med den tilläggshandling som offentliggjordes den 9 november 2016, den tilläggshandling som offentliggjordes den 16 november 2016 samt Erbjudandehandlingen. Erbjudandehandlingen och de Tilläggshandlingarna, innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan beslut fattas beträffande budpliktserbjudandet från Ahead Global Investment Ltd till aktieägarna i MediRox AB, om förvärv av samtliga utestående aktier i MediRox i enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen och Tilläggshandlingarna. 

Se hela tilläggshandlingen

Uppdaterad anmälningssedel 14 kr