May 19, 2017

Kallelse till årsstämma

Aktieägare som önskar att delta på bolagsstämman ska senast onsdagen den 14 juni 2017 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och senast onsdagen den 14 juni anmält till bolaget sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan ske per post till MediRox AB, 611 82
Nyköping, per mail info@medirox.se och bör innehålla namn, aktieinnehav, aktieslag, personeller organisationsnummer, och eventuell uppgift om ställföreträdare, biträde eller ombud. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.

Se hela kallelsen

Fullmakt mall